شما در این ویدیو با بیومکانیک شنا ،فشار و تاثیرات آب از روبروی سر،پشت و پهلو،دست ها و بتبع واکنش بدن در مقابل این فشارها خواهی بود.