امروزه تمرینات پلیومتریک اهمیت گسترده ای در بین مربیان و ورزشکاران دارد و می تواند موجب افزایش قدرت و بنیه بدنی آن ها شود.
این تمرینات با تمرکز بر وزن بدن و بصورت انفجاری تاثیرت فوق العاده ای در بدن ورزشگار می گذارد.
نمونه ای از این تمرینات که در زیر آب توسط دو نفر انجام می شود را در این ویدیو مشاهده نمایید.