یکی از دو مسابقه مربوط به کشتی حمید سوریان می باشد.