این مسابقه با حضور ورزشکاران مختلفی از قاره سبز در شهر مالمو کشور سوئد برگزار گردید و در نهایت با قهرمانی ورشکاران کشور هلند و دیگر حواشی پایان یافت .