در این ویدیو توسط دوربین های پیشرفته حرکت شیرجه شناگر در سیستم ثبت می شود و زاوایا و حرکت مناسب شناگر مورد تحلیل قرار می گیرد.
در نهایت شما می توانید حرکت را ارزیابی و نتایج قابل قبولی دست پیدا کنید.
از سایت فراورزش دیدن نمایید.