ورزش امروزه در تمامی جوامع از جمله ایران گسترش پیدا کرده و هر روز هم بیشتر می شود. تمام فعالیت ها در جایی به نام اماکن و تاسیسات ورزشی انجام می شود. ایمنی و امنیت در این اماکن از مهم ترین عواملی است که در صورت وجود می تواند تاثیر زیادی در جذب افراد به سمت ورزش داشته باشد و نبود آن باعث تغییر جهت افراد زیادی می شود. اماکن ورزشی و رویدادهایی که در آن صورت می پذیرد منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حتی زیست محیطی دارد. پس با ایجاد فضایی ایمن و مفرح می توان انتظار افزایش تعداد تماشاگران و به دنبال آن بهره برداری از تمام منافع را داشت.