بنا بر اعلام مقامات ژاپنی، حجم حضور تماشاگران در بازی های المپیک توکیو۲۰۲۰ نشان دهنده میزان کنترل و شیوع کرونا در ژاپن و سایر کشورها خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از سایت اینساید دگیمز، ژاپن به تازگی اعلام کرده است که ورود انبوه تماشاگران به بازی های المپیک بدون تلقیح اجباری واکسن امکانپذیر خواهد بود اماورودی تعداد تماشاگران مجاز در بازی های المپیک به منزله نشانگری برای تعیین سطح پاندمی و گستردگی کرونا درنظر گرفته می شود. توکیو ۲۰۲۰ جزئیاتبیشتریرادرخلاصهایازاقداماتمتقابله ای با کرونا مطابق باآخرین گزارش معاون وزیردولت ژاپن،کازوهیروسوگیتا،ارائه داده است.موضوع حضور تماشاگران از اولویت های کلیدی توکیو۲۰۲۰ و کمیته بین المللی المپیک به شمار می رود که همواره تحت الشعاع سناریوی برگزاری بازی ها پشت دربهای بسته هم قرارگرفته است.
منبع خبر:www.olympic.ir