زمان برگزاری : ۲۱ تا  ۲۵ مهر

(تحت نظر فدراسیون پزشکی ورزشی)

هزینه ۷۵۰ هزار تومان

ثبت نام و اطلاعات بیشتر : ۰۹۳۶۹۶۵۴۲۲۶