اتین توبوا؛ مدیر اجرایی کمیته برگزاری بازی های المپیک پاریس ۲۰۲۴ از دقت و توجه این کمیته به روند برگزاری بازی های توکیو۲۰۲۰ خبرداد.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از  آژانس خبرگزاری فرانسه، کمیته بین المللی المپیک هفته گذشته طی نشست مشترک آنلاین با کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ ۵۰ اقدام مقابله ای با کرونا در راستای ساده سازی و کاهش هزینه های برگزاری را به تصویب رسانید که از آن بعنوان “مدل توکیو” یادشده است.
این اقدامات که با نشست های آتی کمیته برگزاری توکیو۲۰۲۰ تا پایان سالجاری میلادی به صدور بخشنامه ها و پروتکل های ایمنی، سلامت و ساده سازی المپیک ختم می گردد به زعم جان کوتس، رئیس کمیسیون هماهنگی IOC الگویی برای بازی های آتی المپیک خواهد بود.
اتینتوبوا؛مدیراجرایی کمیته برگزاری بازیهای المپیک پاریس ۲۰۲۴ اظهارداشت که کمیته برگزاری پاریس ۲۰۲۴ به دقت این اقدامات و تصمیمات را ضمن حضور در کمیته مشترک بازی های المپیک رصد می نماید و از آنها بعنوان هنجارها و استانداردهای لازم برای کاهش هزینه های برگزاری و ارائه بازی ها استفاده خواهد شد. توبوا؛ استفاده از تجربیات و اقدامات توکیو۲۰۲۰ را در مسیر برگزاری بازی های المپیک پاریس۲۰۲۴ ضروری و مفید عنوان کرد.