فدراسیون بین المللی صخره نوردی IFSCاعلام کرده است که رنکینگ کسب شده در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۹ تکلیف باقی مانده سهمیه های توکیو۲۰۲۰ را روشن خواهد کرد.
به گزارش روابط عمومی کمیته ملی المپیک و به نقل از اینساید دگیمز، فدراسیون بین المللی صخره نوردی قصد دارد تا در صورت لغو مسابقات انتخابی مقرر تا پایان سال مبنای انتخاب سهمیه های المپیکی را جدول رنکینگ در مسابقات جهانی سال ۲۰۱۹ قراردهد تا باقیمانده سهمیه های المپیکی توکیو۲۰۲۰ نیز مشخص گردند.
این تصمیم فدراسیون بین المللی صخره نوردی بدلیل اوجگیری مجدد شیوع و پاندمی گسترده کرونا و احتمال بالای لغو بسیاری از رویدادهای انتخابی قاره ای است. ۲ رویداد کسب سهمیه آقایان و بانوان از ۴ رویداد مقرر در رشته صخره نوردی است که تا کنون برگزار نشده اند. با تصمیم هیات اجرایی IFSC تعیین و تکلیف در خصوص سهمیه های باقیمانده برای صخره نوردی و احتمال عدم برگزاری رویدادهای قاره ای؛ رنکینگ مسابقات جهانی بعنوان مرجع تصمیم گیری است و تقویم سیستم انتخابی این رشته با تایید IOC تغییری نخواهد داشت.