محرم نویدکیا با قراردادی ۳ ساله به عنوان سرمربی سپاهان انتخاب شد.