محورهای همایش

محورهای همایش:

  • بیوشیمی و متابولیسم و تغذیه ورزشی
  • فیزیولوژی ورزشی کاربردی مرتبط با سلامت
  • فیزیولوژی ورزشی گروه های خاص
  • فیزیولوژی ورزشی محض
  • جنبه های عصبی-عضلانی فعالیت بدنی
  • اصول طراحی تمرین مرتبط با سلامت