شرط بندی ورزشی در ایران

شرط بندی ورزشی در ایران

شرط بندی ورزشی در ایران در عصر حاضر ورزش به عرصه ظهور و بازنمایی رفتار، نگرش و ارزش‌های معنادار بدل شده است. این پدیده چندوجهی به‌گونه‌ای وارد متن زندگی انسان‌ها شده است که در برخی موارد می‌توان با توجه به نگرش افراد و مشارکت...