خوشبختانه در کشور ایران زمین های ورزشی زیادی وجود دارد اما از آن جا که ابعاد بعضی از آن ها استاندارد نمی باشد و مشکلاتی را برای ورزشکاران،مسئولان و مردم منتطقه بوجود آورده است. 

مواردی اعم از:

کم وزیاد بودن ابعاد (طول و عرض) زمین ها 
قرارگیری اشتباه جایگاه تماشاگران 
استفاده از نورپردازی های ناصحیح
قرارگیری اشتباه اماکن ورزشی در مجاورت کارخانه ها و …
باید بیان کرد که مهمترین مورد از موارد مذکور : ابعاد زمین (طول و عرض) می باشد که همواره باید مدنظر طراحان و انبوه سازان قرار بگیرد تا در آینده ورزش